Pravidlá ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PRE KLIENTOV 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

Obchodné meno:  M-CARS SK s. r. o. 
Sídlo:  Veľká okružná 17, Žilina 010 01
IČO:  53 286 405
Zodpovedná osoba:  Pavol Mikulec
Kontakt:  V prípade otázok, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na nasledujúcich kontaktných údajoch:
Tel: +421 904 678 365, Email: mcars.sk@gmail.com

pristupujeme k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie

 

V zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpili sme k prijatiu primeraných technických, 

organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Oslovovanie s ponukou produktov a služieb, vrátane informovania o produktoch, službách 

M-CARS SK s.r.o. ako viazaný finančný agent v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úver.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil (a). Ak ste nám svoj súhlas neudelil (a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracúvať. 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, obchodný profil, technické údaje o produkte, história obchodovania, údaje o rodine a ďalších osobách, komunikácie, interakcie a profily derivované na základe týchto dát, sieťové identifikátory.

 • Meno a priezvisko
 • Adresa elektronickej pošty
 • Telefón
 • prípadne iné údaje poskytnuté prostredníctvom vyplneného formulára

ZOZNAM NAŠICH SPROSTREDKOVATEĽOV A PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Pri navštívení nášho webového sídla https://www.mcars.sk/ ,  zasielaní marketingových materiálov – newslettrov, pri vyplnení kontaktného formulára, pri plnení zmluvných vzťahov,  Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo príjemcu:

– dodávateľ IT technológií a cloudových služieb


PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII 

Nie je a ani sa nezamýšľa. 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

8 rokov od udelenia súhlasu.


POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: 

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR), 
 • právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),  
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR, 
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR, 
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR, 
 • právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR, 
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika – právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Viac informácii nájdete na adrese: 

www.dataprotection.gov.sk.  

 

Svoje práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa na kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby, ktorý sa nachádza na prevádzke. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 


Register finančných agentov a finančných poradcov

Zásady používanie súborov cookie

V súlade s § 55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

 

ČO SÚ COOKIES?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

POUŽÍVANIE COOKIES

Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

PREČO POUŽÍVAME COOKIES?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiťich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

AKO MÔŽETE NASTAVENIA COOKIES ZMENIŤ?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú  cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox

Android

PREČO SI PONECHAŤ NASTAVENIE COOKIES?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

 

SPRAVUJTE SVOJ SÚHLAS:

[cookies_revoke]

M-CARS SK je spoločnosť zaoberajúca sa financovaním a predajom jazdených vozidiel z celého sveta. Máme bohaté dlhoročné skúsenosti v oblasti financovania a predaja vozidiel.

Poskytujeme služby v rámci celej SR

Milí zákazníci
v dňoch od 10.03.2024 do 24.03.2024 čerpáme dovolenku.

Všetky e-maily, žiadosti, kalkulácie a telefonáty budú vybavené po tomto dátume.
V urgentných prípadoch nás kontaktujte prostredníctvom SMS na tel. čísle 0904 678 365.

Ďakujeme za pochopenie.

Ďakujeme za Vašu priazeň
Váš M-Cars